Statut Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine. broj 74/14) i članka 21. Statuta Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava od 17. studenog 2011. godine Skupština Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava na sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donijela je:

S T A T U T

Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava

I. OPĆE ODREDBE

čl. 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava (u daljnjem tekstu: Udruga). Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

čl. 2.

Udruga za edukciju i promicanje ljudskih prava je udruga dobrovoljno udruženih građana u cilju edukacije , istraživanja i publiciranja o ljudskim pravima, te senzibilizacije društva glede poštivanja ljudskih prava.

čl. 3.

Puni naziv udruge je Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava.

U pravnom prometu Udruga upotrebljava i naziv na engleskom jeziku – Association for education and human rights promotion. Na engleskom govornom području koristiti se i kratica AEHRP.

čl. 4.

Sjedište Udruge je u Prelogu.

Odluku o promjeni adrese i sjedišta donosi Upravni odbor.

čl. 5.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, ima svojstvo pravne osobe, a kao udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji.

čl. 6.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika u kojem je u dva reda ispisan naziv udruge.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje ovlasti Upravni odbor.

čl. 7.

Udrugu zastupaju predsjednik/ca i tajnik/ca. Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada udruge
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano
 • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

čl. 8.

Rad Udruge je javan, a Udruga o svom radu izvješćuje javnost prikladnim načinima.

Članovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i u odluke koje ta tijela donose.

Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela te odlukama koje su donesene članovi Udruge dobivaju prikladnim putem što može uključiti i tiskani bilten kao i onaj objavljen na internetu, elektroničku poštu, elektroničke dokumente i drugo.

Elektronički dokumenti sačinjeni u skladu sa zakonom imaju jednaku važnost kao i tiskani.

II. CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

čl. 9.

Cilj Udruge je edukacija, istraživanje i publiciranje o ljudskim pravima, te senzibilizacije društva glede poštivanja ljudskih prava.

Djelatnosti:

 • istraživati, educirati i informirati o kršenju ljudskih prava,
 • ukazivanje i poticanje potrebite zaštite ljudskih prava,
 • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge (u skladu sa Zakonom),
 • organiziranje predavanja, tečajeva, savjetovanja i seminara za svoje članove o temama vezanim za cilj Udruge,
 • suradnja s obrazovnim ustanovama, institucijama i udrugama na primjeni i provedbi obrazovnih projekata,
 • surađivati sa stručnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • organiziranje studijskih putovanja za svoje članove u trajanju do dva dana.

Sukladno ciljevima Udruga djeluje na području ljudskih prava, te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

III. ČLANOVI UDRUGE – njihova prava i dužnosti

čl. 10.

Članom Udruge može, uz odobrenje Upravnog odbora Udruge, postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, strani državljanin te pravna osoba koja želi doprinijeti ciljevima Udruge, koja će djelovati u skladu s programom Udruge te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članstvo može biti redovno, podržavajuće i počasno.

Pravne osobe članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

Iznos godišnje članarine određuje Upravni odbor.

Podržavajući članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te na poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Podržavajući član može sudjelovati u radu Skupštine Udruge ali ne može birati i biti biran u tijela upravljanja Udrugom. Podržavajući član najmanje jednom u dvije godine potvrđuje svoju želju za redovnim članstvom u Udruzi. Podržavajući članovi/ice plaćaju godišnju članarinu i periodično primaju informacije o aktivnostima Udruge.

Počasnim članom može postati državljanin Republike Hrvatske ili stranac koje je svojim djelovanjem posebno pridonio razvoju Udruge. Odluku o počasnom članstvu donosi  Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.

Novi član potpisuje pristupnicu. Izgled pristupnice određuje Upravni odbor.

čl. 11.

U Udruzi se vodi registar članova kojeg vodi tajnik/ca Udruge. Registar članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži sljedeće podatke:

 • osobnom imenu (nazivu), OiB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

čl. 12.

Članovi Udruge imaju pravo i obvezu:

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju djelatnosti Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge,
 • biti obaviješteni o radu Udruge,
 • pridržavati se Statuta,
 • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge,
 • biti nagrađeni za rad u Udruzi,
 • redovito plaćati članarinu.

čl. 13.

Članstvo u Udruzi prestaje neplaćanjem članarine u jednoj kalendarskoj godini, prestankom djelovanja Udruge, smrću člana, istupanjem ili isključenjem iz članstva.

čl. 14.

Član može iz Udruge istupiti dobrovoljno.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interes Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njegovom članstvu.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.

Isključeni član ima pravo žalbe u roku od 15 dana Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 sana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Član je dužan nadoknaditi štetu Udruzi i nakon izricanja mjere isključenja.

IV. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO

čl. 15.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga, te međunarodna i domaće udruge na temelju odluke Skupštine Udruge.

čl. 16.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može s pojedincima ili organizacijama sklapati ugovore o radu ili djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju poslova.

V. TIJELA UDRUGE

čl. 17.

Tijela upravljanja Udrugom jesu:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik Udruge,
 • Tajnik,

čl. 18.

Skupština Udruge

Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je svi redovni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena  za zastupanje pravne osobe.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna skupština se održava jednom godišnje, a izborna svake četvrte godine.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva prema potrebi predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog članstva. Na izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

čl. 19.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv se dostavlja članovima Udruge pismenim putem (e-mail ili poštanskim dopisom) najmanje sedam dana prije održavanja.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dostave zahtjeva sjednicu će sazvati predlagatelj.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima udruge.

čl. 20.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna polovina redovnih članova Udruge.

Ukoliko na skupštinsko zasjedanje niti pola sata nakon predviđenog vremena ne dođe više od polovice redovnih članova Udruge, odluke su pravovaljane ako je nazočna četvrtina redovnih članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

čl. 21.

Skupština Udruge:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština
 • bira i razrješava druga tijela udruge, ako statutom nije drukčije propisano
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

čl. 22.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupštinu vodi Tajnik, ukoliko Skupština ne odredi drugu osobu. Na sjednicama se glasuje tajno, osim ako Skupština odluči drugačije.

čl. 23.

Za vrijeme rada; Skupština može birati radna tijela, koja mu pomažu u radu.

čl. 24.

O radu Skupštine na sjednicama i o donesenim odlukama vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

 

čl. 25.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine.

Upravni odbor ima pet članova. Bira ih Skupština na vrijeme od četiri godine. Čine ga predsjednik/ca, tajnik/ca i tri člana/ice Upravnog odbora.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi – najmanje dva puta godišnje.

čl. 26.

Upravni odbor:

 • prima redovne članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o brisanju i isključivanju iz članstva Udruge,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
 • nadzire rad Tajnika/ce,
 • predlaže program rada Udruge,
 • osniva privremena povjerenstva sastavljena od članova Udruge za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Upravni odbor i predsjednika/cu razrješava Skupština kojoj su odgovorni za svoj rad.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasanjem većinom glasova članova.

Članove Upravnog odbora Skupština može razriješiti prije isteka mandata ako to zatraži najmanje 1/3 članova skupštine.

Svaki član Upravnog odbora može od Skupštine zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu na prvoj sjednici.

Upravni odbor za svoj rad odgovora Skupštini Udruge.

čl. 27.

PREDSJEDNIK

Predsjednik/ca Udruge:

 • zastupa Udrugu,
 • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnom odboru,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • brine o upoznavanju javnost s radom Skupštine udruge,
 • vodi poslove sukladno odlukama Skupštine,
 • podnosi prijedlog financijskog izvješća Skupštini,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu s zakonom, Statutom i aktima udruge.

Predsjednik/ca Udruge bira se na mandat od četiri godine.

Za svoj rad Predsjednik/ca je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

čl. 28.

TAJNIK

Tajnik/cu bira Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik/cu može biti razriješen dužnosti na isti način kao i Predsjednik.

Za svoj rad Tajnik/ca je odgovoran Predsjedniku/ci i Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti u doba kad zamjenjuje Predsjednika/ce, Tajnik/ca mora imenovati člana Upravnog odbora da ga zamjenjuje u svim poslovima.

čl. 29.

Poslovi Tajnika/ce su:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština
 • brine o urednom vođenju Registra članova
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora
 • vodi i čuva arhivu Udruge te obavlja druge stručne poslove.

Tajnik/ca obavlja poslove Predsjednika za koje ga ova ovlasti i zaduži.

Tajnik/ca obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti i zaduži Upravni odbor.

čl. 30.

LIKVIDATOR

Likvidatora udruge bira i razrješava Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator ima pravo, ovisno o mogućnostima, na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Skupština.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupa upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanje udruge iz registra udruga i obavlja sve poslove sukladno svojoj nadležnosti propisanih Zakonom o udrugama i drugima propisima.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

čl. 31.

Imovinu Udruge čine:

 • Novčana sredstva od uplate članarine, dobrovoljnih priloga i darova,
 • Novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • Pokretne stvari i nekretnine,
 • Druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom u skladu sa zakonom.

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

čl. 32.

Financijsko poslovanje udruge zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva Udruge, a eventualni višak sredstava raspoređuje se u narednu godinu.

Predsjednik/ca Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

čl. 33.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

čl. 34

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Na Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

IX. NADZOR

čl. 35

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Čl. 36

U slučaju da su privatni interesi članova Udruge u suprotnosti s interesom udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Kluba u obavljanju djelatnosti Udruge, član udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan  je  o tome izvijestiti bez odlaganja predsjednika udruge  i ako je moguće izuzeti se od daljnjeg  rada na konkretnoj djelatnosti.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravim i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nestane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev na upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga ponosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Čl. 37

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanku Udruge preostala imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične ciljeve, a na temelju odluke skupštine udruge.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačkima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Ukoliko se u slučaju prestanka udruge ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je odredila skupština, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave prema sjedištu Udruge.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 38

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Čl. 39.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti dosadašnji Statut Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava od 17. studenog 2011. godine.

Čl. 40

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova donošenja.

 

U Nedelišću, 24. rujna 2015.

Predsjednik Udruge: Miljenko Hajdarović, prof.