Donirajte!

Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava osnovana je krajem 2011. godine u Čakovcu. Cilj Udruge je edukacija , istraživanje i publiciranje o ljudskim pravima, te senzibilizacija društva glede poštivanja ljudskih prava.

Naše su djelatnosti:

  • istraživati, educirati i informirati o kršenju ljudskih prava,
  • ukazivanje i poticanje potrebite zaštite ljudskih prava,
  • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge (u skladu sa Zakonom),
  • organiziranje predavanja, tečajeva, savjetovanja i seminara za svoje članove o temama vezanim za cilj Udruge,
  • suradnja s obrazovnim ustanovama, institucijama i udrugama na primjeni i provedbi obrazovnih projekata
  • surađivati sa stručnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
  • organiziranje studijskih putovanja za svoje članove u trajanju do dva dana.

Udruga će obavljati i druge djelatnosti koje bi mogle doprinijeti ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom. Detalje o udruzi pogledajte ovdje, a na ovom linku je Statut.

Donacije

Najosnovniji način podržavanja našeg rada je učlanjivanje u Udrugu, a možete nam uvelike pomoći i donacijama. Detalje o učlanjenju pogledajte na ovom linku.

Donacije mogu biti različitih veličina, sve su dobrodošle i na svima Vam zahvaljujemo. Nadamo se da ćete razmotriti ovu mogućnost, donirati Udruzi i pomoći joj da bude još bolja i aktivnija.

Donacije u zakonima: Prema odredbama čl.7. Zakona o porezu na dobit, porezno priznatim rashodom smatraju se darovanja u naravi i novcu koja su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe ako njihov ukupan iznos ne prelazi dva posto ukupnog prihoda poslovnog subjekta za proteklu godinu. Donacija može biti u novcu, ali i u naravi. Ako je riječ o donaciji u naravi, tada porezni obveznici u sustavu PDV-a na takvu donaciju moraju obračunati PDV budući da se prema Zakonu o PDV-u davanje proizvoda, robe ili usluga bez naknade smatra oporezivom isporukom. Donacija dana u novcu ne podliježe plaćanju PDV-a zato što se plaćanje u novcu ne smatra isporukom dobara ili usluga.

Donirati možete na žiro račun pri Privrednoj banci Zagreb d.d. 

IBAN računa: HR76 2340 0091 1108 4460 7

SWIFT CODE: PBZGHR2X